बंद करे

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय स्वास्थ्य हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर: 1800-180-1104

आपातकालीन संख्या: 108

जिला में स्वास्थ्य सुविधाएं:

स्वास्थ्य देखभाल बुनियादी सुविधा: –

  • जिला अस्पताल: – 1 (एक)
  • सीएचसी: – 0 (शून्य)
  • ब्लॉक पीएचसी: – 7 (सात)
  • रेफरल अस्पताल: – 1 (एक)
  • ए पीएचसी: – 7 (सात)
  • एच उप केंद्र: – 155