केलाघाघ बाँध

केलाघाघ बाँध सामने का दृश्य.
केलाघाघ बाँध सामने का दृश्य
केलाघाघ बाँध.
केलाघाघ बाँध
केलाघाघ बाँध किनारे का दृश्य .
केलाघाघ बाँध किनारे का दृश्य
केलाघाघ बाँध जलापूर्ति.
केलाघाघ बाँध जलापूर्ति
केलाघाघ बाँध टापू.
केलाघाघ बाँध टापू